Uvádíme seznam základních zákonů, které definují územní plánování v České republice.

zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- územní plán § 43-58, §170 a §187-188A, celkem cca 5 stránek
- územní studie § 30 a § 185 celkem 4 odstavce
- regulační plán § 61-71, celkem 4 stránky
- Zásady územního rozvoje (ZÚR) § 36-42, § 187, celkem 3 stránky
- Politika územního rozvoje (PÚR) § 31-35, § 186, celkem 2 stránky

vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, kde stažení zde (odkaz)
- územně analytické podklady § 4-5, celkem 1 stránka, dále přílohy 1-3
- zásady územního rozvoje § 6, § 8-10, § 23, celkem 2 stránky, dále přílohy 4, 5 a 15
- územní plán §11, § 13-16, § 23 celkem 2 stránky, dále přílohy 6, 7 a 16
- regulační plán §17-21, §23, celkem 2 stránky, dále přílohy 8-11
- územní studie – přílohy 14, 17 a 18

vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
- územní plán § 3-19, celkem 4 stránky

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- § 25-26, § 39-40, § 117, § 136, § 171-174