Veřejně prospěšné stavby a opatření (VPS, VPO)

Navrhuje je území plán a jsou to takové stavby nebo opatření, u kterých má obec (kraj, stát) možnost uplatnit předkupní právo nebo je dokonce vyvlastnit.