Územně plánovací dokumentace – ÚPD

Souhrnný název pro všechny druhy územních plánů. V devadesátých letech se totiž územním plánům říkalo „územní plán sídelního útvaru (ÚPSÚ)“, po roce 2000 to byl „územní plán obce (ÚPO)“ a teprve po roce 2006 používáme současný název „územní plán“. Do územně plánovací dokumentace patří také dokumentace krajů, tedy zásady územního rozvoje. Důležité je, že ÚPD je právně závazná, to znamená, že pak podle nich musí rozhodovat například stavební úřady.