Slovníček

Česká komora architektů – ČKA

Organizace, která sdružuje architekty a ze zákona se stará o jejich odbornost (zajišťuje zkoušky a další). Ekvivalent například České lékařské komory pro lékaře.

Dotčené orgány – DO (hovorově „dosy“)

Orgány státní správy a další, které jsou ze zákona přizvány k vyjádření (stanovisku) při tvorbě územního plánu. Jsou to například odbory příslušného Městského úřadu, Ministerstvo dopravy, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, sousední obce a mnoho dalších.

Etapizace

Územní plán může stanovit tzv. „etapizaci“. Myslí se tím prostě to, že některé zastavitelné plochy je možné využít dřív než jiné. Dělá se to u větších ploch, aby nedocházelo například k tomu, že se nejprve začnou stavět domy v nejvzdálenějším místě od vesnice a pak teprve se dojde k vesnici. Nikde není psáno, jak má být etapizace stanovena. Bývá to např. podmínka vyčerpání několika procent předchozí zastavitelné plochy nebo může být etapizace stanovena např. konkrétními roky.

Honorářový řád České komory architektů

Pomůcka pro naceňování práce architektů a inženýrů. K nahlédnutí zde

Létající pořizovatel

Pořizovatel, který není úředník, ale dělá „na sebe“. Může pořizovat územní plán jakékoli obce (není omezen územní působností). Pořizuje územní plány za úplatu. Musí mít náležitou praxi a odbornou způsobilost.

Námitka k územnímu plánu

Je to formální vyjádření nesouhlasu s nějakou částí územního plánu. Musí mít dané náležitosti (viz kapitola Kdy a jak vstoupit do pořizování územního plánu) a má vyšší váhu než připomínka. Může jí podat jen vlastník pozemku, kde je navržena nějaká změna nebo tzv „veřejně prospěšné opatření nebo stavba“, tzv. „oprávněný investor“ či tzv. „zástupce veřejnosti“.

Návrh územního plánu

Návrhem je nazývaný rozpracovaný území plán. Územní plán se stane „hotovým“ až jeho vydáním zastupitelstvem obce.

Obec s rozšířenou působností – ORP

Obec, která má určité pravomoci pro několik dalších obcí (od dvou až do sto jedenácti), které pod ní spadají. Těmto obcím například „pořizují“ územní plány. Také pro celé území ve své správě nechávají zpracovat nebo zpracovávají tzv. „Územně analytické podklady – ÚAP“ (více v samostatné kategorii – viz menu vlevo).

Opatření obecné povahy – OOP

Termín ze správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Je to správní akt, kterým se mimo jiné vydává územní plán.

Oprávněný investor

Termín ze stavebního zákona. Je to vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (tedy např. silnic, železnic, elektrického vedení atd.).

Politika územního rozvoje – PÚR (hovorově „purka“)

Základní strategický dokument České republiky. Ke stažení zde. Více v samostatné kategorii (viz menu vlevo).

Pořizovatel

Člověk, který má na starosti „administrativní“ práci na územním plánu. Svolává různá projednání, vyhodnocuje připomínky a námitky a další. Zpravidla to bývá úředník tzv. „obce s rozšířenou působností“, ale může jím být i soukromá osoba. V obou případech musí mít náležitou praxi a odbornou způsobilost.

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí – SEA

Proces respektive studie, která zkoumá vlivy koncepce (například územního plánu) na životní prostředí.

Projektant (územního plánu)

Viz „zpracovatel“.

Připomínka k územnímu plánu

Je to formální vyjádření nesouhlasu s nějakou částí územního plánu. Může ji podat kdokoliv.

Regulační plán – RP

Dokumentace, která se zpracovává pro podrobnější řešení konkrétní lokality. Více v samostatné kategorii (viz menu vlevo).

Regulativy

Podmínky, které stanovuje územní plán pro jednotlivé plochy (pozemky). Po vydání územního plánu je nutné regulativy dodržet.

Rozvojová oblast

Termín z Politiky územního rozvoje. Je to vymezená oblast republikového významu, kde se předpokládá a je žádoucí větší rozvoj.

Rozvojová osa

Termín z Politiky územního rozvoje. Je to vymezená oblast republikového významu, kde se předpokládá a je žádoucí větší rozvoj.

Rozvojová plocha

Termín užívaný v územních plánech pro lokalitu, kde je navržena nějaká zástavba (např. rodinné domy) nebo jen změna oproti současnému stavu (např. nová cesta v krajině).

Společné jednání o územním plánu

První ze dvou oficiálních jednání o územním plánu. Jsou na něj pozvány dotčené orgány a veřejnost, ta může uplatnit připomínky. Více v kapitole „Informace pro občany“.

Stavební pozemek

Pozemek, který vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem.

Stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu. Základní zákon určující územní plánování.

Úprava územního plánu

Přepracování územního plánu tak, aby byl podle „nového“ stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.).

Určený zastupitel

Jeden ze zastupitelů, který má na starosti nový územní. Informuje zbytek zastupitelstva o situaci.

Úřad územního plánování – ÚÚP

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (je to tedy jakési virtuální označení). „Obec s rozšířenou působností“ viz výše. Tento úřad pořizuje mimo jiné obcím, které pod něj spadají, územní plány.

Útvar územního rozvoje – ÚÚR

Odborné pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj, které má na starosti odbornou pomoc v územním plánování.

Územně plánovací dokumentace – ÚPD

Souhrnný název pro všechny druhy územních plánů. V devadesátých letech se totiž územním plánům říkalo „územní plán sídelního útvaru (ÚPSÚ)“, po roce 2000 to byl „územní plán obce (ÚPO)“ a teprve po roce 2006 používáme současný název „územní plán“. Do územně plánovací dokumentace patří také dokumentace krajů, tedy zásady územního rozvoje. Důležité je, že ÚPD je právně závazná, to znamená, že pak podle nich musí rozhodovat například stavební úřady.

Územně plánovací podklady – ÚPP

Slouží jako podklady pro zpracování např. územních plánů a jejich změn. Mezi ÚPP patří tzv. „územní studie“ a „územně analytické podklady“ (obojí viz níže). Důležité je, že územně plánovací podklady nejsou právně závazné, tedy že co je v nich napsáno, nelze nijak vymáhat.

Územní plán – ÚP

Základní rozvojový a koncepční dokument obce. Více v samostatné kategorii (viz menu vlevo).

Územní studie – ÚS

Studie, která navrhuje nějaký záměr v konkrétní lokalitě. Více v samostatné kategorii (viz menu vlevo).

Veřejné projednání územního plánu

Druhé ze dvou oficiálních jednání o územním plánu. Jsou na něj pozvány dotčené orgány a veřejnost, ta může uplatnit námitky. Více v kapitole „Informace pro občany“.

Veřejně prospěšné stavby a opatření (VPS, VPO)

Navrhuje je území plán a jsou to takové stavby nebo opatření, u kterých má obec (kraj, stát) možnost uplatnit předkupní právo nebo je dokonce vyvlastnit.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (VVÚR)

Dokumentace, která posuzuje územní plán z hlediska udržitelného rozvoje. Jeho součástí může být SEA (viz výše) nebo posouzení vlivu na území Natura 2000.

Vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí – EIA

Proces respektive studie, která zkoumá vlivy konkrétního stavebního záměru na životní prostředí. Jejím závěrem je konstatování, zda je záměr přijatelný či nepřijatelný, případně za jakých podmínek.

Zásady územního rozvoje – ZÚR (hovorově „zurka“)

Dokumentace, která se zpracovává pro území celého kraje. Kraje mají povinnost tuto dokumentaci zpracovat a průběžně aktualizovat. Více v samostatné kategorii (viz menu vlevo).

Zastavěné území

Termín ze stavebního zákona. Je striktně vymezeno (po hranicích pozemků) v katastrální mapě, speciálním postupem nebo v územním plánu. V zastavěném území se snáz staví, i když obec nemá zpracovaný územní plán. Jeho opakem je nezastavěné území, které je naopak proti stavbám chráněno. Územní plán ho musí stanovit (aktualizovat).

Zastavitelná plocha

Označení užívané v územních plánech pro plochu, kde je navržen nějaký stavební rozvoj.

Zástupce veřejnosti

Je to zmocněná osoba, která reprezentuje větší skupinu lidí na jednáních o územním plánu a je za ně oprávněná podat námitky nebo připomínky k územnímu plánu. Musí ho ale zmocnit

  • nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo
  • nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k územnímu plánu nebo
  • nejméně 500 občanů kraje nebo
  • nejméně jedna desetina občanů kterékoli obce na území kraje s méně než 2000 obyvateli nebo
  • nejméně 200 občanů obce na území kraje, pokud podali věcně shodnou připomínku k návrhu zásad územního rozvoje.

 

Změna územního plánu

Termín ze stavebního zákona. Změnou územního plánu lze měnit jeho obsah, je to ale proces přibližně na rok až dva. Více v kapitole „Územní plán – základní informace“.

Zpracovatel (územního plánu)

Projektant nebo ateliér, který zpracovává územní plány, regulační plány, území studie a další. Musí mít příslušné kulaté razítko, zpravidla to bývá architekt.

Zpráva o uplatňování územního plánu

Dělá jí pořizovatel územního plánu (tedy zpravidla úředník) každé 4 roky od té doby, co byl územní plán vydaný. Cílem je zjistit, jestli územní plán stále vyhovuje, či je nutné pořídit jeho změnu nebo rovnou nový.